30 Dopravné trasy nad 60t

Pre dopravu, pri ktorej je celková hmotnosť vozidla alebo jazdnej súpravy viac ako 60 ton, šírka alebo výška viac ako 4,50 m trasy určuje Slovenská správa ciest, odbor Cestnej databanky (CDB).

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky s účinnosťou od 20.5.2021 schválilo technické podmienky TP 103 - Nadmerná a nadrozmerná doprava.

Zhrnutie postupov a rôznych informácii sú zverejnené na webovej stránke cestnej databanky, v sekcii Dopravné trasy.

1. Zhrnutie postupu pre dopravcu

1.1. Zaslanie žiadosti o určenie trasy

  • Najefektívnejším spôsobom je podanie elektronickej žiadosti, pretože jej obsah je automaticky načítaný softvérovou aplikáciou pre určovanie trás a zároveň je príslušný pracovník SSC upozornený, že bola zadaná žiadosť o určenie trasy. Aplikáciu pre zadanie žiadosti je možné otvoriť po zadaní mena a hesla žiadateľa. Prístup do Portálu IS MCS / do aplikácie TRASY udeľuje na základe požiadavky dopravcu zamestnanec Cestnej databanky, ktorý následne žiadateľovi odošle potrebné údaje pre prihlásenie.

Žiadosti o registráciu je potrebné adresovať na trasyNNN@ssc.sk.
  • Ďaľšou možnosťou je poslať žiadosť o stanovenie trasy e-mailom (prípadne poštou) na kontaktnú adresu. Na to, aby žiadosť mohla byť spracovaná, je potrebné v nej uviesť parametre vozidla alebo prepravnej súpravy, a to: celkovú hmotnosť, dĺžku, šírku, výšku, nápravové tlaky, rázvory náprav a iné. Bez týchto údajov nie je možné vykonať určenie dopravej trasy.

1.2. Určenie trasy dopravy spracovateľom SSC

  • Slovenská správa ciest, odbor cestnej databanky určí vhodnú dopravnú trasu. Využívajú sa pri tom údaje centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií, ktorých súčasťou sú údaje o mostoch, za ktoré sú zodpovední príslušní správcovia pozemných komunikácií. Dokumentácia, ktorá je výstupom softvérového určenia trasy, je podkladom pre žiadosť o zvláštne užívanie pozemných komunikácií.

1.3. Kompletizácia žiadosti

  • K žiadosti o zvláštne užívanie pozemných komunikácií a k určenej trase je potrebné priložiť stanoviská dotknutých správcov pozemných komunikácií.

  • Žiadateľ, ktorý je zaregistrovaný v systéme pre výkon agendy určovania trás s hmotnosťou 60 ton a viac, má možnosť stiahnuť si svoju zadanú žiadosť, podrobný report navrhnutej trasy, a mapu s vyznačenou trasou vo zvolenej mierke.

2. Podrobný postup krok za krokom pre dopravcu

Dopravca po udelení prístupu zadá svoju požiadavku na stanovenie dopravnej trasy do aplikácie TRASY.

Ak nemáte prístup do aplikácie TRASY alebo ste zabudli svoje prihlasovacie meno a heslo, napíšte prosím na e-mailovú adresu trasyNNN@ssc.sk.

2.1. Prihlásenie do aplikácie TRASY, doprava nad 60 t

Na úvodnej stránke Portálu IS MCS používateľ vyberie Dopravné trasy.

1000
Obrázok 1. Portál IS MCS - úvodná stránka

Na nasledujúcej obrazovke používateľ klikne na Prihlásiť.

1000
Obrázok 2. Výber aplikácie TRASY nad 60 t - zadávanie žiadosti

Zadá svoje používateľské meno a heslo, ktoré dostal e-mailom od administrátora aplikácie TRASY.

1000
Obrázok 3. Prihlásenie do aplikácie TRASY nad 60 t - zadávanie žiadosti
Používateľ sa môže prihlásiť aj na úvodnej stránke Portálu IS MCS / ikona je umiestnená vpravo hore.

2.2. Zaevidovanie žiadosti dopravcom

Dopravcovi po prihlásení sa zobrazuje zoznam jeho vlastných žiadosti a mapa s vyznačenými priebehmi jeho predchádzajúcich spracovaných žiadosti. Filter je prednastavený na aktuálny kalendárny rok, napr. v priebehu roka 2022 filter je prednastavený na dátum 01.01.2022.

1000
Obrázok 4. Moje žiadosti

Novú žiadosť používateľ eviduje kliknutím na ikonu Zaevidovať novú žiadosť na obrazovke vpravo-hore.

1000
Obrázok 5. Zaevidovanie novej žiadosti

Dopravca vyplní položky, ako sú plánované dátumy prepravy, počet prepráv, počiatočné a koncové miesto prepravy (hraničný priechod alebo presná adresa v SR), môže doplniť aj miestopisný návrh trasy.

Návrh trasy je nepovinný údaj, dopravca môže navrhnúť priebeh trasy, ale v prípade ak nie je možné stanoviť trasu podľa dopravcom navrhnutého priebehu, spracovateľ trasy určí iný priebeh.
1000
Obrázok 6. Nová žiadosť - doprava

Žiadateľ vyplní technické údaje, ako rozmery a hmotnosť súpravy, údaje o náklade, ťahači, návese, prípadnom postrku, tlaky na nápravy, rázvory náprav

1000
Obrázok 7. Nová žiadosť - technické údaje
1000
Obrázok 8. Nová žiadosť - technické údaje, pokračovanie

V prípade ak žiadateľ zabudne vyplniť niektorú z povinných položiek, okienká sa orámuju červenou farbou, ako upozornenie, že je ich potrebné vyplniť.

1000
Obrázok 9. Nová žiadosť - nevyplnené položky

Pri zadávaní žiadosti stav žiadosti je rozpracovaná.

Dopravca má možnosť žiadosť priebežne ukladať (ak vyplní všetky povinné atribúty) a opakovane modifikovať.

2.3. Upravenie žiadosti

Tlačidlo Upraviť je dostupné len pre žiadosti v stave rozpracovaná, t.j. také, ktoré neboli ešte odoslané na spracovanie. Stránka so žiadosťou sa zobrazí v režime modifikácie). Funkčnosť je rovnaká ako pri zadávaní novej žiadosti.

1000
Obrázok 10. Upravenie žiadosti

2.4. Vytvorenie kópie žiadosti

1000
Obrázok 11. Vytvorenie kópie žiadosti

Na stránke žiadosti stlačte tlačidlo Vytvoriť kópiu. Aplikácia vytvorí novú kópiu žiadosti zo žiadosti, na ktorej ste stlačili tlačidlo, a následne zovrazé žiadosť v editovacom režime. Údaje sú predplnené na základe pôvodnej žiadosti, ďalej je potrebné postupovať analogicky ako pre novú žiadosť.

V prípade, že potrebujete zadať do aplikácie novú žiadosť, ktorá je veľmi podobná žiadosti už existujúcej, nemusíte nanovo zadávať všetky údaje. V zozname žiadostí vyberte žiadosť, z ktorej chcete vytvoriť kópiu. Zobrazte jej detail a stlačte tlačidlo Vytvoriť kópiu.

2.5. Podanie žiadosti dopravcom na spracovanie

Po zadaní všetkých technických údajov, ktoré sú potrebné pre stanovenie trasy dopravca žiadosť podá kliknutím na ikonu Podať.

1000
Obrázok 12. Podanie zaevidovanej žiadosti na spracovanie

Dopravca môže doplniť poznámku pre spracovateľa. Napr. napíše, že sa jedná o prieskumnú trasu, alebo zadá inú poznámku.

1000
Obrázok 13. Podanie zaevidovanej žiadosti na spracovanie

Po podaní žiadostí sa zmení stav žiadosti na odoslaná.

1000
Obrázok 14. Žiadosť odoslaná na spracovanie

Spracovateľ trás na SSC zistí, že bola zadaná nová žiadosť v aplikácií tak, že uvidí stav žiadostí - odoslaná, to jest môže začať žiadosť riešiť / spracovať.

2.6. Tlač žiadosti

Na konci stránke žiadosti sa nachádza ikona na Tlač žiadosti. Systém vygeneruje žiadosť na tlač.

1000
Obrázok 15. Tlač žiadosti

2.7. Riešená žiadosť

Keď spracovateľ trás začne riešiť žiadosť o stanovenie trasy, žiadateľ uvidí stav žiadosti ako riešená. V prípade ak stanovenú trasu spracovateľ uložil, žiadateľ môže pozrieť priebežný stav stanovenej trasy na mape.

1000
Obrázok 16. Žiadosť- Priblížiť na mape
1000
Obrázok 17. Žiadosť riešená, zobrazenie na mape

2.8. Uzavretá žiadost

Po stanovení trasy spracovateľ označí stav žiadosti ako uzatvorená. Po otvorení detailu žiadostí, zaregistrovaný žiadateľ má možnosť stiahnúť svoju žiadosť, stiahnúť podrobný report navrhnutej trasy.

2.8.1. Stiahnie reportu zo spracovanej žiadosti

Stiahnutý report stanovenej trasy obsahuje podrobný priebeh trasy, základné údaje o cestných objektoch s vyznačenými obmedzeniami a vysvetlením ich významu.

1000
Obrázok 18. Stiahnutie reportu bez mapy
1000
Obrázok 19. Report - podrobný priebeh trasy
1000
Obrázok 20. Report - Zoznam a spôsob prekonávania objektov

2.8.2. Stiahnutie reportu zo spracovanej žiadosti s mapou

Stiahnutý report stanovenej trasy obsahuje podrobný priebeh trasy, základné údaje o cestných objektoch s vyznačenými obmedzeniami a mapu vo zvolenej mierke.

1000
Obrázok 21. Stiahnutie reportu s mapou
1000
Obrázok 22. Stiahnutie reportu s mapou - ukážka

3. Stavy žiadosti

Žiadosť sa môže nachádzať v jednom z piatich stavov:

  1. Rozpracovaná – žiadosť je zadávaná Žiadateľom, Žiadateľ ju môže ukladať, meniť a dopĺňať jej údaje,

  2. Odoslaná – Žiadateľ skompletizoval žiadosť a odoslal ju v systéme na spracovanie spracovateľovi žiadosti,

  3. Riešená – Spracovateľ / referent na oddelení tvorvy výstupov a externých služieb/ prevzal odoslanú žiadosť, zaoberá sa žiadosťou (kontroluje/dopĺňa jej údaje) a stanovuje trasu prepravy, resp. Referent zadáva do systému žiadosť namiesto žiadateľa,

  4. Uzavretá – Referent stanovil dopravnú trasua informoval žiadateľa o vybavení jeho žiadosti,

  5. Stornovaná – Referent neurčil trasu prepravy (napr. na podnet žiadateľa), žiadosť nie je ďalej riešená, ostáva uchovaná v systéme.

1000
Obrázok 23. Stavy žiadosti - grafické znázornenie v zozname žiadosti
1000
Obrázok 24. Stavy žiadosti - schéma

© 2017 – 2022 Slovenská správa ciest.