Používate nepodporovanú alebo zastaranú verziu internetového prehliadača.
Niektoré časti aplikácie môžu byť preto nefunkčné.

Aplikácia Mapy CDB sprístupňuje aktuálny stav údajov centrálnej technickej evidencie ciest: údajov referenčnej siete ciest SR, údajov súčastí a príslušenstva ciest a údajov o vozovkách ciest. Informácia o dátume aktuálnosti údajov je dostupná v dolnej časti okna aplikácie.

Spustiť aplikáciu Detaily

Aplikácia sprístupňujúca údaje dopravného inžinierstva na cestnej sieti SR. Sú to údaje z celoštátnych sčítaní dopravy ako sčítacie úseky, ročné priemery denných intenzít a k nim odvodené údaje o kapacitách ciest.

Spustiť aplikáciu Detaily

Pomocou aplikácie je možné stanoviť prepravné trasy nadmerných a nadrozmerných nákladov. Zohľadňujú sa veličiny ako hmotnosť, rozmer, zaťažiteľnosť náprav voči vlastnostiam a limitom cestnej siete.

Spustiť aplikáciu Detaily

Sprístupnenie údajov centrálnej technickej evidencie ciest (diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I., II. a III. triedy) vo forme tabuliek formátu csv. Údaje sú vždy spracované so stavom k 01.01. príslušného kalendárneho roka.

Spustiť aplikáciu Detaily

Metadáta k údajom centrálnej technickej evidencie ciest (CTEC) obsahujú základné informácie o obsahu CTEC, t.j. uvádzajú zoznam evidovaných údajov, ich základné definície, atribúty údajov a hodnoty, ktoré môžu určité atribúty nadobúdať. Je tu uvedený aj spôsob aktualizácie údajov a kontakty osôb zodpovedných za ich správu.

Spustiť aplikáciu Detaily
6. 10. 2020 Aktualizácia údajov CTEC Dňa 6.10.2020 bola na Portáli IS MCS zverejnená aktualizácia údajov centrálnej technickej evidencie ciest . V tejto aktualizácii boli okrem iného zapracované zmeny vyplývajúce z vyhlášky č. 30/2020 Z.z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení. Viac… 20. 7. 2020 Mapy CDB - D4/R7 Hlavný zhotoviteľ D4R7 Construction s.r.o. dňa 19.7.2020 odovzdal do prevádzky 29,7 km-ový úsek diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 vrátane 22 mostov a križovatiek v Rovinke, Dunajskej Lužnej a Šamoríne. Podrobné zobrazenie novootvorených úsekov D4 / R7 na Portáli Informačného systému modelu cestnej sieti v aplikácii Mapy CDB. Viac…
30. 4. 2020 Stav aktualizácie - apríl 2020 V mesiacoch marec – apríl  2020 boli vykonané aktualizácie základných prehľadových máp, celkový prehľad údajov vo forme štatistických kníh, štatistické výstupy v tabuľkovej forme so stavom dát cestnej siete k 1.1.2020. Pre lepšiu orientáciu uverejňujeme zoznam aktualizovaných dokumentov aj s odkazmi na ich umiestnenie. Viac… 23. 3. 2020 Aktualizácia údajov CTEC Dňa 21.3.2020 bola zverejnená aktualizácia údajov centrálnej technickej evidencie ciest so stavom údajov k 1.1.2020. Tieto údaje reprezentujú stav údajov cestnej siete SR za rok 2019; k tomuto stavu budú následne spracované datasety, štatistické výstupy a mapové dokumenty, ktoré budú postupne zverejňované na webovej stránke odboru cestnej databanky. Viac…
10. 3. 2020 Workshop 2020 - ZRUŠENÝ Odborný garant Slovenská správa ciest a Pobočka Slovenskej cestnej spoločnosti (SCS) pri SSC, oznamuje, že z dôvodu preventívnych opatrení, odporúčaní a rozhodnutí kompetentných orgánov pre túto oblasť, medzi ktoré patrí aj zákaz organizovania hromadných podujatí, Workshop pre správcov cestných komunikácií 2020 v uvedenom termíne ruší pre všetky štyri turnusy. Viac… 25. 2. 2020 Workshop pre správcov - 2020 Úsek technického rozvoja, ako vykonávateľ centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií SR, systému hospodárenia s vozovkami a mostami organizuje aj tento rok pracovné stretnutie / workshop pre správcov cestných komunikácií - v týždni od 30.3.2020 do 03.04.2020. Viac…

 Aktuálne údaje centrálnej technickej evidencie ciest

Aplikácia Mapy CDB sprístupňuje aktuálne údaje centrálnej technickej evidencie ciest, t.j. diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I., II. a III. triedy.

Okrem základných funkcií, ako je vyhľadávanie rôznych údajov a ich kombinácií, pohyb po mape, zobrazene atribútov konkrétneho údaja, umožňuje určiť rôzne druhy staničenia konkrétneho miesta na ceste, určiť najkratšiu či najrýchlejšiu trasu, prehliadať údaje formou podrobného grafického zobrazenia, zobraziť historický stav údajov ap.

Stručný popis funkcionalít aplikácie:

 1. MAPOVÉ POHĽADY : Aplikácia Mapy CDB je založená na zobrazovaní mapových pohľadov, t.j. na zobrazení vopred pripravených sád prvkov určitej tematickej skupiny. Používateľ si môže vyhľadať potrebný pohľad na základe rôznych kritérií (názov, naposledy použité, najobľúbenejšie, obsahujúce zadaný typ prvkov). Pohľad sa aktivuje klikom na jeho náhľad v ľavej časti okna aplikácie
 2. URČENIE STANIČENIA : Aplikácia Mapy CDB umožňuje pomerne presne lokalizovať ľubovoľné miesto na CK pomocou nástroja staničenie. Po aktivovaní nástroja Staničenie a určení miesta kliknutím do mapy na príslušnú cestnú komunikáciu, pre ktoré sa má staničenie určiť sa otvorí okno s príslušným staničením.
 3. VYHĽADANIE TRASY : Aplikácia Mapy CDB ponúka vyhľadanie najkratšej a najrýchlejšej trasy na základe evidovaných údajov v centrálnej technickej evidencii ciest.
 4. GRAFY : Aplikácia Mapy CDB umožňuje prezeranie podrobných údajov na cestnej komunikácii. Po výbere cesty  sa okno mapy rozdelí na 2 časti. V ľavom okne vidíme mapu a v pravom okne sa zobrazia Grafy, ktoré zobrazujú podrobné údaje. Pre vybranú cestu sa pod horizontálnou osou zobrazujú grafy tých bodových a líniových prvkov, ktoré sú preddefinované pre používateľov. Podľa typov hodnôt rôznych sledovaných údajov sú informácie vyjadrené v textovej alebo grafickej forme (ako bodové prvky vo forme klikateľných značiek na čiare, líniové prvky vo forme úsečiek, spojité veličiny vo forme grafov).
 5. REPORTY :Aplikácia Mapy CDB ponúka vytváranie reportov údajov o cestných komunikáciách. Výstupom z aplikácie je tabuľkový report údajov vo formáte PDF, XLS a CSV. Používateľ si zvolí druh reportu, následne vyberie cestnú komunikáciu, ktorej údaje budú obsahom reportu. Výber príslušnej CK je možné vykonať napísaním čísla CK do príslušného okna (D1, R1, 65, 525…), alebo vykonať výber CK priamo v mape. Po ukončení generovania aplikácia ponúkne PDF/XLS/CSV súbor príslušného reportu údajov na stiahnutie.
 6. HISTÓRIA :Aplikácia ponúka možnosť porovnať zmeny údajov v čase poskytnutím duálneho zobrazenia máp vedľa seba. Jedna mapa zobrazuje súčasný stav, druhá mapa stav zvoleného roku. Pohyb v týchto mapách je synchronizovaný, takže používateľ vždy vidí rovnaké územie. Porovnanie stavu cestnej siete v rámci 2 rôznych rokov (aktuálny stav a historický stav – na výber sú roky 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).
 7. TLAČ :Funkcia Tlač umožňuje vytvoriť výtlačok mapy v preddefinovanej šablóne.

 Dopravné inžinierstvo

Údaje dopravného inžinierstva – údaje z celoštátnych sčítaní dopravy sú sprístupnené na údajoch referenčnej siete ciest SR aktuálnej v čase príslušného celoštátneho sčítania. K dispozícii sú údaje o sčítacích úsekoch a sčítacích profiloch a im prislúchajúce hodnoty ročných priemerov denných intenzít v základnom členení podľa druhov dopravných prostriedkov. Aplikácia taktiež sprístupňuje vypočítané kapacity ciest v rôznych časových horizontoch.

 Prepravné trasy

Aplikácia „Prepravné trasy do 60 t“ je určená pre návrh trasy pre prepravu nadmerného nákladu do 60 t (a nadrozmerného nákladu do šírky a výšky 4,5 m) a pre jej použitie nie je potrebné prihlásenie, t.j. aplikácia je prístupná pre všetkých neprihlásených používateľov.

1. krok – Zadanie parametrov prepravnej súpravy

Je potrebné zadať základné údaje prepravnej súpravy: celková hmotnosť, rozmery prepravy (dĺžka/šírka/výška), rázvory náprav a nápravové tlaky.

 

2. krok – Výber miesta začiatku a konca prepravnej trasy

Je potrebné vybrať začiatok a koniec prepravnej trasy a následne je možné vyhľadať trasu. Určená trasa, ktorá zodpovedá zadaným kritériám, je vyznačená na mape.

 

3. Výsledný report

K navrhnutej trase je zostavený výsledný report, ktorý má 3 záložky: Prehľad, Podrobný priebeh trasy a Zoznam a spôsob prekonávania objektov.

Report je možné stiahnuť na lokálny počítač používateľa vo formáte PDF. V stiahnutom súbore sú vysvetlivky k jednotlivým tabuľkovým položkám.

 Ročné prehľady údajov CTEC

Sprístupnenie údajov centrálnej technickej evidencie ciest (diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I., II. a III. triedy) vo forme tabuliek formátu csv. Údaje sú vždy spracované so stavom k 01.01. príslušného kalendárneho roka. K dispozícii sú údaje:

 • referenčnej siete ciest (podrobný zoznam usporiadaných úsekov ciest, miestopisný popis ciest, plochy vozoviek ciest)
 • cestných objektov (mosty, priepusty, železničné priecestia, podjazdy a tunely)
 • technických nepremenných parametrov ciest (dopravné značky, záchytné a bezpečnostné zariadenia, obslužné a dopravné zariadenia, šírkové usporiadanie priečneho rezu, steny a múry)
 • technických premenných parametrov/vozovky (priečne a pozdĺžne nerovnosti, únosnosť, pozdĺžne šmykové trenie, poruchy/trhliny vozoviek)

Štatistické prehľady o cestnej sieti SR sprístupňujú údaje centrálnej technickej evidencie ciest so stavom k 01.01. príslušného kalendárneho roka generalizovanou formou prostredníctvom sumarizácií dĺžok ciest v členení podľa územného a správneho delenia SR, podľa vlastníctva a správy ciest, sumarizácií medzinárodných cestných ťahov, spoplatnených úsekov ciest, plôch vozoviek, ap. K dispozícii sú aj prehľady o cestných objektoch a vozovkách ciest SR.

VÝSTUPY PRE VEREJNOSŤ

Zdrojové dáta pre spracovanie prehľadov

Jednotlivé súbory CSV sú zverejnené po rokoch, v rámci nich sú vytvorené výstupy pre spracovanie:

 1. Dlžky, plochy cestných komunikácii
 2. Miestopis cestných komunikácií
 3. Mosty a ich dilatačné celky
 4. Nepremenné technické parametre – Dopravná značka bodová, Obslužne dopravné zariadenia, Záchytné dopravné zariadenia
 5. Premenné technické parametre – výsledky meraní stavu vozoviek: nerovnosť, drnosť, únosnosť
 6. Premenné technické parametre sú parametre vozovky meniace sa v čase. Majú zásadný vplyv na kvalitu ciest. Ich zber sa vykonáva v pravidelných intervaloch s využitím výkonných diagnostických vyhodnocovacích zariadení.

Štatistické prehľady – zostavené zo zdrojových dát

Jednotlivé štatistické prehľady sú zverejnené po rokoch, a v rámci nich sú spracované rôzne druhy prehľadov.

 Metadáta k údajom CTEC

Metadáta k údajom centrálnej technickej evidencie ciest (CTEC) obsahujú základné informácie o obsahu CTEC, t.j. uvádzajú zoznam evidovaných údajov, ich základné definície, atribúty údajov a hodnoty, ktoré môžu určité atribúty nadobúdať. Je tu uvedený aj spôsob aktualizácie údajov a kontakty osôb zodpovedných za ich správu.

Zoznam údajov je usporiadaný podľa tematických skupín, ako sú údaje referenčnej siete ciest SR, ktoré tvoria základné údaje modelu cestnej siete, reprezentujúce v elektronickej forme reálny stav usporiadania ciest SR.

Ďalšie skupiny údajov predstavujú technické nepremenné parametre ciest – ide o údaje súčastí a príslušenstva ciest, ako je šírkové usporiadanie priečneho rezu, dopravné značky, záchytné a bezpečnostné zariadenia, obslužné a dopravné zariadenia ai.

Údaje o vozovkách namerané diagnostickou technikou sú popísané v skupine technických premenných parametrov. Sú to údaje únosnosti vozoviek, priečne a pozdĺžne nerovnosti, pozdĺžne šmykové trenie a údaje o poruchách/trhlinách vozoviek.

Samostatnú skupinu tvoria údaje cestných objektov, ako sú mosty, priepusty, podjazdy, železničné priecestia a tunely.