Mapa kompletnej cestnej siete Slovenskej republiky umožňujúca prehľadne zobraziť množstvo premenných aj nepremenných údajov o cestnej sieti, vozovkách a ich parametroch, ako aj o cestných objektoch alebo stavbách na ceste.

Spustiť aplikáciu Detaily

Mapy cestnej siete Slovenskej republiky s témami dopravného inžinierstva - sčítacie úseky, intenzity dopravy automobilovej dopravy a kapacity cestných komunikácií.

Spustiť aplikáciu Detaily

Pomocou aplikácie je možné stanoviť prepravné trasy nadmerných a nadrozmerných nákladov. Zohľadňujú sa veličiny ako hmotnosť, rozmer, zaťažiteľnosť náprav voči vlastnostiam a limitom cestnej siete.

Spustiť aplikáciu Detaily

Mapová aplikácia na tvorbu dotazov a export údajov do reportov. Pomocou rôznych kritérií (číslo cesty, konkrétny úsek, staničenie na úseku, výber v rámci krajov, okresov) a technických parametrov je možné generovať výstupné reporty v rôznych formátoch.

Spustiť aplikáciu Detaily

Metadáta centrálnej technickej evidencie ciest (CTEC) obsahujú základné informácie o obsahu CTEC, t.j. uvádzajú základné definície evidovaných údajov, zoznam ich atribútov a hodnoty, ktoré môžu niektoré z atribútov nadobúdať.
V metadátach CTEC je uvedený aj spôsob aktualizácie údajov a kontakty osôb zodpovedných za ich správu.

Spustiť aplikáciu Detaily
21. 6. 2018 Mapy CDB - vyhľadávanie V aplikácii Mapy CDB bola aktualizovaná funkcia pre vyhľadávanie. Vyhľadávať je možné : mesto/obec, uzol, úsek, križovatka, cesta, kumulatívne staničenie na konkrétnej ceste, súradnice, ulica, most, a po dnešnej aktualizácií aj dopravná značka kilometrovník (IS 32a,b) na konkrétnej ceste. Viac… 18. 5. 2018 Stav aktualizácie výstupov - máj 2018 V mesiaci apríl – máj 2018 boli vykonané aktualizácie štatistických údajov a časti výstupov pre správcov a vlastníkov cestných komunikácií a výstupov pre verejnosť. Pre lepšiu orientáciu uverejňujeme zoznam aktualizovaných dokumentov aj s odkazmi na ich umiestnenie. Pre dokumenty, ktoré ešte nie sú aktualizované uvádzame predpokladaný dátum ich sprístupnenia v aktuálnom stave. Viac…
30. 3. 2018 Stav aktualizácie máp - marec 2018 V mesiaci marec  2018 boli vykonané aktualizácie prehľadových máp,  máp okresov a máp krajov  so stavom cestnej siete k 1.1.2018. Pre lepšiu orientáciu uverejňujeme zoznam aktualizovaných dokumentov aj s odkazmi na ich umiestnenie. Viac… 23. 2. 2018 WORKSHOP pre správcov CK - 2018 Úsek technického rozvoja  organizoval v dňoch 09 - 13. apríl 2018 pracovné stretnutie so správcami cestných komunikácií. Program stretnutia bol zameraný na problematiku centrálnej technickej evidencie ciest,  systému hospodárenia s vozovkami a mostami – používanie aplikácií ISMCS. Viac…  
6. 2. 2018 Cestné tunely v SR Na Slovensku je k 1.1.2018 evidovaných 9 cestných tunelov v prevádzke: tunel Stratená, tunel Branisko, tunel Horelica, tunel Sitina, tunel Bôrik, tunel Šibeník, tunel Poľana, tunel Svrčinovec a tunel Považský Chlmec. Viac… 15. 1. 2018 Metadáta k údajom CTEC Do hlavného menu bola doplnená sekcia METADÁTA. V sekcii sú popísané Metadáta k údajom centrálnej technickej evidencie ciest. Centrálnu technickú evidenciu ciest (CTEC) na Slovenskej správe ciest zabezpečuje Odbor cestnej databanky (CDB), pôsobiaci v rámci Úseku technického rozvoja. Viac…

 Cestná sieť

Mapový prehliadač „Mapy CDB“ slúži na vizualizáciu údajov centrálnej technickej evidencie cestných komunikácií. Okrem základných funkcií ako je vyhľadávanie, pohyb po mape a identifikácia údajov, umožňuje určiť staničenia konkrétneho miesta na CK, a pridávať či spracovávať autorizované komentáre k údajom (len pre prihláseného používateľa).

Stručný popis funkcionality mapového prehliadača:

  1. MAPOVÉ POHĽADY : Prehliadač je založený na zobrazovaní mapových pohľadov, t.j. na zobrazení vopred pripravených sád prvkov určitej tematickej skupiny. Používateľ si môže vyhľadať potrebný pohľad na základe rôznych kritérií (názov, naposledy použité, najobľúbenejšie, obsahujúce zadaný typ prvkov). Pohľad sa aktivuje klikom na jeho náhľad v ľavej časti okna aplikácie.
  2. URČENIE STANIČENIA CK : Prehliadač umožňuje pomerne presne lokalizovať ľubovoľné miesto na CK pomocou nástroja staničenie. Po aktivovaní nástroja Staničenie a určení miesta kliknutím do mapy na príslušnú cestnú komunikáciu, pre ktoré sa má staničenie určiť, sa otvorí okno s príslušným staničením.
  3. HISTÓRIA ÚDAJOV : Prehliadač ponúka možnosť porovnať zmeny v údajoch v čase poskytnutím duálneho zobrazenia máp vedľa seba. Jedna mapa zobrazuje súčasný stav, druhá mapa stav zvoleného roku. Pohyb v týchto mapách je synchronizovaný, takže používateľ vždy vidí rovnaké územie. Porovnanie stavu cestnej siete v rámci 2 rôznych rokov (aktuálny stav a historický stav – na výber sú roky 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012).
  4. GRAFY - PREZERANIE PODROBNÝCH ÚDAJOV : V prehliadači v mapovom pohľade Cestná sieť je potrebné vyznačiť cestnú komunikáciu, ktorej podrobné údaje chce používateľ prezerať. Ak je chvíľu pozícia kurzora/myši umiestnená nad vybranou cestou, objaví sa „maptip“ (okno s informáciami o CK), v ktorom môže používateľ vybrať napr. „Grafy v smere CK“. Po kliknutí na „Grafy v smere CK“ sa okno mapy rozdelí na 2 časti. V ľavom okne je zobrazená mapa cestnej siete s vyznačeným úsekom príslušnej CK a v pravom okne sú zobrazené podrobné údaje vo forme grafov. Pre príslušnú CK sa pod horizontálnou osou zobrazujú grafy hodnôt tých bodových a líniových prvkov, ktoré sú preddefinované centrálnym pracoviskom.
  5. TLAČ : Funkcia Tlač umožňuje vytvoriť výtlačok mapy v preddefinovanej šablóne.

 Dopravné inžinierstvo

Mapy cestnej siete Slovenskej republiky s témami dopravného inžinierstva - sčítacie úseky, intenzity dopravy automobilovej dopravy a kapacity cestných komunikácií.

 Prepravné trasy

Aplikácia „Prepravné trasy do 60 t“ je určená pre návrh trasy pre prepravu nadmerného nákladu do 60 t (a nadrozmerného nákladu do šírky a výšky 4,5 m) a pre jej použitie nie je potrebné prihlásenie, t.j. aplikácia je prístupná pre všetkých neprihlásených používateľov.

1. krok – Zadanie parametrov prepravnej súpravy

Je potrebné zadať základné údaje prepravnej súpravy: celková hmotnosť, rozmery prepravy (dĺžka/šírka/výška), rázvory náprav a nápravové tlaky.

 

2. krok – Výber miesta začiatku a konca prepravnej trasy

Je potrebné vybrať začiatok a koniec prepravnej trasy a následne je možné vyhľadať trasu. Určená trasa, ktorá zodpovedá zadaným kritériám, je vyznačená na mape.

 

3. Výsledný report

K navrhnutej trase je zostavený výsledný report, ktorý má 3 záložky: Prehľad, Podrobný priebeh trasy a Zoznam a spôsob prekonávania objektov.

Report je možné stiahnuť na lokálny počítač používateľa vo formáte PDF. V stiahnutom súbore sú vysvetlivky k jednotlivým tabuľkovým položkám.

 Reporty

Popis 1

Popis 2

Aplikácia slúži na vytváranie reportov údajov o cestných komunikáciách. Výstupom z aplikácie je tabuľkový report údajov vo formáte PDF, XLS a CSV

Používateľ si zvolí druh reportu, následne vyberie cestnú komunikáciu, ktorej údaje budú obsahom reportu. Výber príslušnej CK je možné vykonať napísaním čísla CK do príslušného okna (D1, R1, 65, 525…), alebo vykonať výber CK priamo v mape.

Po ukončení generovania aplikácia ponúkne PDF/XLS/CSV súbor príslušného reportu údajov na stiahnutie.

 Metadáta k údajom CTEC

Obsah sa pripravuje